Hydroizolácie stavieb

KOMPLEXNÁ HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY A STRECHY
injektáže | sanácie | rekonštrukcie | diagnostika

Služby > Radónova ochrana

Izolácie proti radónu

product

Charakteristika

Za účinnú ochranu prenikania radónu cez spodnú stavbu považujeme také izolačné opatrenie, ktoré zabraňuje prenikaniu (difúzii) do stavebnej konštrukcie a do vnnútorných priestorov stavebného objektu. Všetky obývané priestory objektov stavaných na podloží so stredným alebo vysokým radónovým rizikom, musí byť dnes chránený proti radónu v súlade s STN 73 0601 - Ochrana stavieb proti radónu z podložia.

Vlastnosti systémov, ktoré aplikujeme

Pokiaľ sa jedná o izoláciu proti radónu, navrhneme typ izolácie a systém prevedenia podľa nameraných hodnôt radónového rizika s ohľadom na už prevedenú alebo neprevedenú úpravu odvetrania podložia.

Dodávku našich izolácií tvorí vždy kompletný systém so všetkými súvisiacimi prvkami a úpravami.